پلاستیک سورتر مدل A
پلاستیک سورتر مدل C
دستگاه کالر سورتر مواد غذایی مدل E
دستگاه کالر سورتر مواد غذایی مدل M
دستگاه کالر سورتر مواد غذایی مدل H
دستگاه کالر سورتر مواد غذایی مدل C
دستگاه کالر سورتر مواد غذایی مدل A
کالر سورتر معدنی مدل Q
کالر سورتر معدنی مدل K
کالر سورتر معدنی مدل C