کالر سورتر معدنی مدل Q
کالر سورتر معدنی مدل K
کالر سورتر معدنی مدل C
دستگاه کالر سورتر مدل B