هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران

زرکان صنعت ایرانیان، حامی هفتمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران.
۱۷ لغایت ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷
مصلی امام خمینی (ره)- شبستان
سالن B، غرفه ۴۹

ماینکس هفتم
ایرانکانمین 2018
ماینکس هفتم