اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته

شرکت زرکان صنعت ایرانیان، عرضه کننده دستگاه های کالرسورتینگ شما را به بازدید از iwex 2018
اولین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته دعوت مینماید.
سالن: 5A غرفه: 59
زمان: 17-14 آذر ماه 97
ساعت بازدید: 10 تا 17
تهران، نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب

iwex 2018
ایرانکانمین 2018
ماینکس هفتم